Toggle Menu

.....

 

 

Egmond-Binnen is één van de drie "Egmonden": Egmond op Zee, Egmond-Binnen en Egmond op den Hoef.

 

Geschiedenis

De Heren van Egmont
Tot 1568 was Lamoraal I Graaf1) van Egmond. Na zijn onthoofding in Brussel door de Spaanse Koning Filips II werden achtereenvolgens zijn zoons Filips, Lamoraal II en Karel de graven van Egmond.
Filips van Egmont (*1558 te Lahamaide - Henegouwen - Begië) volgde als 10-jarige en oudste zoon zijn vader op. Willem van Oranje nam de voogdij op zich tot Filips meerderjarig was. In 1576 kwam Filips bij de Vrede van gent weer in het bezit van zijn Hollandse bezittingen. Filips van Egmont collaboreerde met Filips II van Spanje en stierf in 1590 te Ivry in de strijd tegen Hendrik IV van Frankrijk. Filips bleef kinderloos.
Lamoraal II, de tweede zoon (1565-1617) en broer van Filips, volgde hem op, erfde echter een met schulden belast graafschap. Lamoraal II was kinderloos en droeg de rechten op zijn Hollandse goederen over aan zijn zus Sabina. Lamoraal II collaboreerde eveneens met de Spaanse Koning. Het graafschap Egmond werd in 1607 door de Staten van Holland en West-Friesland gekocht van de schuldeisers van Lamoraal II.
Karel II (1567 - 1620, Den Haag) was de derde zoon van Lamoraal I, heeft zijn vader echter nooit gekend omdat deze bij zijn geboorte reeds was gevangen gezet.Hij werd in 1617 Graaf van Egmond . Karel was overigens in dienst getreden van het leger van Filips II van Spanje en werd o.a. ook Gouverneur van Namen.
Na Karel's dood werd zijn zoon Lodewijk (1600 - 1654, Saint Cloud) Graaf van Egmont.
Vervolgens werd na diens dood Lodewijk's zoon, Lodewijk Filips (1630 - 1682, Cagliari) Graaf van Holland. De laatste grafelijke telg was diens dochter Clara (1661 - 1714).

1)In 1486 verhief keizer Maximiliaan van het Heilige Roomse Rijk de vrije heerlijkheid Egmond tot graafschap en omvatte Egmond-Binnen en Egmond aan Zee.

De Abdij van Egmond

Egmond-Binnen dankte zijn opkomst grotendeels aan de abdij, die met hulp van graaf Dirk II van Holland omstreeks 950 werd gesticht. In 1567 werd de abdij door krijgsvolk van Hendrik van Brederode geplunderd, waarna verschillende monniken vertrokken. De kostbare abdijbibliotheek werd in 1572 door het krijgsvolk van Diederik van Sonoy vernield en tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 viel de abdij nogmaals ten prooi aan het oorlogsgeweld (Diederik van Sonoy kreeg mogelijk zijn opdrachten van Willem van Oranje).

Het slot van Egmond-Binnen

In Egmond aan de Hoef stond het slot van de heren van Egmond. Tijdens de Opstand tegen de Spanjaarden werd het kasteel verwoest op last van Diederik van Sonoy in 1574. Hij wilde daarmee voorkomen dat de aanwezige Spaanse troepen zich daarin niet zouden verschansen. Na die verwoesting is het niet meer hersteld. In 1722 werd het slot te Egmond-Binnen met de lenen en andere daartoe behorende rechten door de Staten publiekelijk verkocht en als lagere ambachtsheerlijkheid uitgegeven. Koper was jonkheer Gerard van Egmond van de Nijenburg.Jonkheer Johan Egidius van Egmond van de Nijenburg heeft in 1744 twee vervallen torens van het kasteel heeft laten opmetselen. Nadien kwam de heerlijkheid Egmond door vererving in het bezit van de familie Van Foreest en daarna de familie Tinne (van Egmond).

Civiel- en strafrecht

Voor zowel civiele als criminele zaken bestonden De Egmonden uit twee rechtsgebieden, te weten Egmond aan Zee enerzijds en Egmond-Binnen met Rinnegom en Egmond aan de Hoef anderzijds. Dit college werd door de Staten aangesteld, waarbij de baljuw optrad als vertegenwoordiger van het hoogste (Staten)gezag. De aanstelling van schepenen geschiedde op voordracht van de baljuw; zij werden geacht de inwoners van het baljuwschap in dit college te vertegenwoordigen. De baljuw was tevens houtvester en strandvonder, terwijl hij met de meesterknapen de jachtrechtspraak uitoefende. (zie ook: ►de duinmeijer)

[Bron: ►Regionaal Archief Alkmaar]

 

......

►TERUG NAAR HET BEGIN (►BACK TO START)

detail uit de kaart van Joost Jansz Beeldsnijder uit de periode 1575-1608: de drie Egmonden (klik op de kaart voor de complete kaart)

►TERUG NAAR HET BEGIN (►BACK TO START)

Familieleden in de genealogiën, die geboren(*) of gedoopt(~) werden, gewoond hebben, gehuwd zijn (X) of overleden(†) zijn in deze plaats, gesorteerd naar datum:

naam, roepnaam gez. voorouder met Marcel Tromp datum of periode adres
►Duinmeijer (Duijnmeijer), Jacob Jansz (Jaap Jan) voorvader *±1590, † vóór 22.07.1654 woonhuis met erf aan de duinrand, klik ►hier
►van Duijn, Pieter Jacobsz voorvader *±1625, † vóór 1696  
►Duijn, Engel Pietersz voorvader *±1675